Wójt Gminy Maszewo Zgodnie z art. 10 § 1  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)zawiadamia o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się w stosunku do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, związanych z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 1 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 112 w obrębie Gęstowice, gmina Maszewo, powiat krośnieński, woj. lubuskie.