Zamawiający:
Gmina Maszewo

Tytuł przetargu:
Budowa drogi gminnej w Maszewie

CPV:
CPV 45.23.31.20-6, CPV 71.32.20.00-1, 45.23.31.23-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Termin realizacji:
Wg oferty max. do 15.12.2020r.

Osoba odpowiedzialna:
Zbigniew Kościukiewicz

Miejsce składania ofert:
Oferty należy przesłać/składać w siedzibie Zamawiającego w siedzibie Urzędu Gminy Maszewo , Maszewo 71 , Sekretariat 66-614 Maszewo.

Oferty można składać do:
2020-03-20 godz: 11:30

Otwarcie ofert:
2020-03-20 godz: 12:00

Miejsce otwarcia ofert:
Siedziba Zamawiającego, Maszewo 71 , 66-614 Maszewo , / I piętro sala posiedzeń/

Kryteria wyboru:
Wg SIWZ

Wadium:
Nie

Uwagi:
Ogłoszenie o zamówieniu UZP nr 519582-N-2020 z dnia 2020-03-04 r.

Firmy uczestniczące