Na podstawie uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji/ DZ. URZ. WOJ. LUB 2011.26.524/

Wójt Gminy Maszewo

 ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Nr      /2020 Rady Gminy Maszewo z dnia…  października  2020 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.   

I. PRZEDMIOT KONSULTACJI

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.   

II. TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI

Termin rozpoczęcia konsultacji: 07 października 2020 r.

Termin zakończenia konsultacji: 22 października 2020 r.

III. FORMA KONSULTACJI

Konsultacje będą przeprowadzone w formie umieszczenia projektu aktu prawa miejscowego do konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Maszewie.

IV. MIEJSCE KONSULTACJI

Wnioski w sprawie konsultacji należy przesłać w określonym terminie do Urzędu Gminy
w Maszewie pocztą, faksem lub mailem sekretarz@maszewo.net.pl

Maszewo, dnia 07 października 2020r.