Symbol:


Wydział:
Referat Społeczno-Gospodarczy

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 122 ust 7 (Dz.U. z 2020 r., poz. 910)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2019 r., poz. 1632)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r., nr 391)
4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.2020 poz.708 tj.);
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014 r., poz. 1543)
6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2013.352.1).

Uwaga:
O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Maszewo, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Maszewo, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.


Opłaty:
Brak

Termin odpowiedzi:
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Gminy Maszewo


Referat Społeczno-Gospodarczy
Adres: Maszewo 71, 66-614 Maszewo
Numer pokoju: 8

W godzinach: 07:30 - 14:30

Numer telefonu:
683831321 wew.26

E-mail: kadry@maszewo.net.pl


Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Maszewo w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika:
1. W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia) - do 8 081,00 zł
2. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia) - 254,00 zł


Dokumenty
  • Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (wymagany)

  • Podpisana klauzula informacyjna RODO (wymagany)

  • Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem: (wymagany) • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy, • Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy, • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, • Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami, • Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika, • Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy, • Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę, • Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek, • Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, • Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.